R.K. Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius, gevestigd aan de
Nieuwe Crooswijkseweg 123, 3034 PN te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.begraafplaatslaurentius.nl
Nieuwe Crooswijkseweg 123, 3034 PN Rotterdam
Tel: 010 – 41 363 08. E-mail: info@begraafplaatslaurentius.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
R.K. Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar
tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@begraafplaatslaurentius.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
R.K. Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling.
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of marketing/informatie folder.
– Telefonisch of via de e-mail, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, contact op te nemen.
– Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
R.K. Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van R.K. Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius) tussen zit.

R.K. Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

Uitvaartsuite
– Uitvaartsuite is een programma dat is ontwikkelt door Trobit. Via dit programma worden de uitvaarten, zowel de begrafenissen als de crematies, verwerkt.
– In dit programma worden de gegevens van de uitvaartondernemer, de overledenen en de recht- of belanghebbende of aanvrager verwerkt.
– In dit programma worden alle bijzonderheden, de uitvaart aangaande, genoteerd. Dit kunnen zaken zijn over het gebruik van faciliteiten en diensten (denk aan gebruik Aula/Kapel en de catering).
– In dit programma worden de gegevens met betrekking tot een specifiek graf toegekend aan de overledene.
– De invoering van de gegevens van recht- of belanghebbende of aanvrager heeft betrekking op het contact, de uitvaart of rusttermijn of het graf
betreffende, aangaande.
– De invoering van de gegevens van recht- of belanghebbende heeft betrekking op de verzending van facturen t.b.v. grafrechten of anderszins.
– De invoering van de gegevens van recht- of belanghebbende heeft betrekking op het verzenden van mailingen of direct marketing. Indien aan wordt gegeven dat men dit niet op prijs stelt wordt het mailadres uit deze bestanden verwijderd.
– Gegevens worden niet doorgesluisd naar derden en worden derhalve alleen voor het bovenstaande gebruikt.

IBANC Software.
IBANC Software is een softwareproduct waarmee betaal- en incassobatches gemaakt kunnen maken die voldoen aan de nieuwe SEPA richtlijnen, inclusief het beheer van bankgegevens, adressen en incassomandaten.

Bewaartermijn persoonsgegevens
R.K. Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:
– Informatie van rechthebbende/belanghebbende tot twee jaar na afloop van de periode waarvoor het graf is gehuurd.
– Informatie van aanvrager van een crematie tot en met twee jaar na het afhandelen van het dossier tenzij toestemming is verleend om geïnformeerd te worden over activiteiten van de begraafplaats.

Delen van persoonsgegevens met derden
R.K. Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met recht- of belanghebbende of aanvrager, als hiermee voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
R.K. Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door R.K. Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@begraafplaatslaurentius.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. R.K. Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
R.K. Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@begraafplaatslaurentius.nl